XALXMAW Wire Connectors

Beleid inzake intellectuele eigendom

XALXMAW respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden volledig en hanteert een strikt zero-tolerance beleid tegen namaak en/of inbreuk op intellectuele eigendom.

Wij controleren regelmatig de vermeldingen op onze website om eventuele inbreuken op intellectuele eigendom te voorkomen. Als een aanbieding het beleid van XALXMAW schendt, wordt deze verwijderd.

Ondanks onze inspanningen om elke verkoop van inbreukmakende producten op onze website te voorkomen, zijn er vanwege het grote aantal producten, leveranciers en verkopers momenten waarin we inbreuken op intellectuele eigendom niet kunnen detecteren of identificeren. Daarom moedigen wij onze klanten of houders van intellectuele eigendomsrechten sterk aan om met ons samen te werken. Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrecht is geschonden, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken en onze klachtenprocedure te volgen.

1.In aanmerking komende klachten omvatten:

● Handelsmerkinbreuk: Ongeoorloofd gebruik van een identiek of soortgelijk merk op goederen die identiek zijn aan of vergelijkbaar zijn met de goederen waarvoor het merk is geregistreerd.
● Patentinbreuk: ongeoorloofd gebruik van het door anderen verleende ontwerpoctrooi of gebruiksoctrooi.
● Overtreding van auteursrechten: Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud of foto's gemaakt door anderen of het verkopen van auteursrechtelijke werken van anderen, inclusief boeken, cd's, software, enz.
● Andere activiteiten die de lokale wetgeving inzake intellectuele eigendom schenden.

2.Procedure van klacht:

U kunt een klacht indienen door een kennisgeving van claimschending in te dienen. De Kennisgeving kan per e-mail aan ons worden toegezonden: tony@xalxmaw.com. Na ontvangst van uw kennisgeving zullen we een snel intern onderzoek uitvoeren, en indien uw klacht wordt geaccepteerd, zullen we stappen ondernemen tegen de vermeende inbreukmakende vermelding(en).

3.Acties die we kunnen ondernemen tegen de inbreukmakende vermelding(en):

● Om de vermeende inbreukmakende vermelding(en) van onze website te verwijderen.
● Om de verkoper te informeren over uw klacht en om hen uw informatie te verstrekken, zodat u beide de kwestie kunt verhelderen.
● Om verkoopprivileges te verwijderen en geld in te houden van de inbreukmakende verkopers, evenals om inbreukmakende inventaris in ons bezit te vernietigen wanneer de inbreuk waar bleek te zijn of bevestigd door de rechtbank.
● Om het gebruikersaccount van de inbreukmakende verkoper te beëindigen in geval van drie (3) opzettelijke inbreuken.
● Om het gebruikersaccount van de inbreukmakende verkoper onmiddellijk te beëindigen, in bepaalde extreme situaties waarin een rechtszaak tegen XALXMAW is ingediend wegens inbreukmakende activiteiten van de verkoper, of XALXMAW door rechterlijke, handhavings- of administratieve autoriteiten verplicht is om een account te beëindigen of soortgelijke maatregelen te nemen.
De inbreukprocedure wordt gedurende één (1) jaar geregistreerd vanaf de datum waarop een sanctie is opgelegd.

Winkelwagen