XALXMAW Wire Connectors

Certificering en regelgeving

XALXMAW-producten worden ontwikkeld, getest, geproduceerd en gemarkeerd in overeenstemming met de toepasselijke normen en wetten. Daarnaast worden ze onderworpen aan talrijke inspecties en tests in het ontwikkelingsproces en de lopende productie. Hieronder presenteren we enkele richtlijnen en voorschriften zodat u als klant akkoord gaat met:

XALXMAW voldoet aan alle normen.

Verklaring inzake CE-markering

XALXMAW-producten worden ontwikkeld, getest en gemarkeerd in overeenstemming met wettelijk geldende internationale normen en wetten. Het CE-merk wordt toegepast op producten die bestemd zijn voor de Europese binnenlandse markt; de fabrikanten verklaren dat de gemerkte elektrische apparatuur in overeenstemming is met de toepasselijke eisen die zijn vastgesteld in de communautaire harmonisatiewetgeving (EU-richtlijnen), waardoor deze apparatuur dit merk mag dragen. De oorspronkelijke bedoeling van dit merk was om de autoriteiten in de EU-lidstaten te ondersteunen bij hun markttoezicht, waarbij het merk fungeerde als symbool van het vrije verkeer van producten binnen de EU. Volgens EG-richtlijn 765/2008 kan een product alleen het CE-keurmerk krijgen als de productvereisten zijn gedefinieerd in ten minste één passende EU-richtlijn. Voorbeelden van dergelijke richtlijnen zijn de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn, de ATEX-richtlijn, de Bouwproductenrichtlijn en de Machinerichtlijn. Indien op een product meer dan één richtlijn van toepassing is, moet het product voldoen aan alle toepasselijke richtlijnen. Alleen de basisvereisten voor de verwezenlijking van het omschreven doel van de richtlijn zijn in elke respectieve richtlijn vastgelegd. De individuele technische details worden volgens de Nieuwe Aanpak gespecificeerd aan de hand van lijsten met kruisverwijzingen naar toepasselijke normen (zgn. geharmoniseerde normen).

1. Laagspanningsrichtlijn
De veiligheid van elektrische apparatuur wordt gegarandeerd door de laagspanningsrichtlijn (LVD). De LVD dekt alle elektrische apparatuur die werkt met een spanning tussen 50 VAC en 1000 VAC en tussen 75 VDC en 1500 VDC.
Producten die onder het toepassingsgebied van de laagspanningsrichtlijn vallen en die zodanig zijn ontworpen dat ze in andere elektrische apparaten kunnen worden gebruikt en waarvan de veiligheid grotendeels afhankelijk is van de manier waarop deze componenten in het eindproduct zijn ingebouwd en welke kenmerken het eindproduct heeft, worden overeenkomstig de laagspanningsrichtlijn gedefinieerd als basiscomponenten.
De LVD is niet van toepassing op basiscomponenten.
De RoHS-richtlijn is ook van toepassing op elektrische apparatuur die onder de laagspanningsrichtlijn valt. Deze richtlijn regelt het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten en onderdelen, met als doel de hoeveelheid problematische componenten in elektrisch afval te verminderen. Details over de materialen die XALXMAW gebruikt, zijn beschikbaar in onze catalogi, op onze productverpakking en op onze webpagina.

2. EMC-richtlijn
De EMC-richtlijn bepaalt dat een product moet voldoen aan de grenswaarden voor uitgestraalde elektromagnetische storing en vereist ook dat een product immuun moet zijn voor elektromagnetische storing.
Elektromagnetische passieve componenten of onderdelen zonder directe functie, zoals klemmen, weerstanden, dioden, condensatoren, schakelrelais en kabels (in de vorm van passieve printplaten) worden niet beschouwd als apparaten in de zin van de EMC-richtlijn.

3. Richtlijn radiocommunicatie
De richtlijn radiocommunicatie is van toepassing op alle apparaten die radiogolven naar behoren verzenden of ontvangen voor draadloze communicatie en/of radiooriëntatie. De basisveiligheidseisen zijn van toepassing op de bescherming van de gezondheid van mens en dier en op elektrische veiligheid overeenkomstig de laagspanningsrichtlijn, maar zonder de toepassing van de spanningsgrens. Daarnaast moet ook worden voldaan aan de EMC-beschermingsdoelstellingen van de EMC-richtlijn en moet een efficiënt gebruik van radiofrequenties worden gewaarborgd. XALXMAW-producten die onder de radiocommunicatierichtlijn vallen, geven, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, alleen de radiocommunicatierichtlijn in hun EU-conformiteitsverklaring aan, aangezien naleving van de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn impliciet is in deze verklaring.

4. Verordening Bouwproducten
De Bouwproductenverordening eist dat constructies zodanig worden ontworpen en gebouwd dat de veiligheid van mens, eigendom en dier niet in gevaar wordt gebracht en dat rekening wordt gehouden met alle toepasselijke milieubeschermingseisen. Bouwproducten worden hier gedefinieerd als producten of bouwsets die worden geproduceerd om permanent in constructies te worden ingebouwd en die een belangrijke bijdrage leveren aan het voldoen aan de basisvereisten voor de constructie.
Volgens het unanieme standpunt van de Duitse elektroindustrie en ook van XALXMAW behoren producten die in de algemene installatietechniek worden gebruikt, niet tot dit soort bouwproducten en vallen daarom niet onder deze richtlijn.

5. Machinerichtlijn
De machinerichtlijn is van toepassing op machines (volledig of onvolledig) die hun functies uitvoeren met andere middelen dan rechtstreeks werk van mens of dier, of veiligheidsonderdelen voor dit type machines.
Daarom is deze richtlijn meestal niet van toepassing op XALXMAW-producten.
Significatie van CE-markering voor XALXMAW-producten
Op de verschillende XALXMAW-producten kan één, meerdere of geen van de EU-richtlijnen van toepassing zijn. Indien geen van de richtlijnen van toepassing is, wordt de CE-markering niet op het product aangebracht, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien mag geen conformiteitsverklaring worden afgegeven. Alle andere producten worden voorzien van het CE-keurmerk – hetzij direct op het product, op de verpakking of in de bij het product meegeleverde documenten – en een conformiteitsverklaring wordt afgegeven of toegankelijk gemaakt voor de klant.
De datasheets van de technisch verantwoorde producten die volgens de voorschriften niet CE-markering hebben, zullen waar mogelijk verwijzen naar de normen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en type- en fabricagetests.

Significatie van CE-markering voor XALXMAW-producten

Op de verschillende XALXMAW-producten kan één, meerdere of geen van de EU-richtlijnen van toepassing zijn. Indien geen van de richtlijnen van toepassing is, wordt de CE-markering niet op het product aangebracht, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien mag geen conformiteitsverklaring worden afgegeven. Alle andere producten worden voorzien van het CE-keurmerk – hetzij direct op het product, op de verpakking of in de bij het product meegeleverde documenten – en een conformiteitsverklaring wordt afgegeven of toegankelijk gemaakt voor de klant.
De datasheets van de technisch verantwoorde producten die volgens de voorschriften niet CE-markering hebben, zullen waar mogelijk verwijzen naar de normen die worden gebruikt bij de ontwikkeling en type- en fabricagetests.

Winkelwagen