XALXMAW Wire Connectors

Certifiering och föreskrifter

XALXMAW-produkterna utvecklas, testas, tillverkas och märks i enlighet med gällande standarder och lagar. Dessutom genomgår de många inspektioner och tester i utvecklingsprocessen och pågående produktion. Nedan presenterar vi några riktlinjer och föreskrifter så att du som kund kommer att godkänna:

XALXMAW uppfyller alla standarder.

Förklaring om CE-märkning

XALXMAW-produkterna är utvecklade, testade och märkta i enlighet med lagligt giltiga internationella standarder och lagar. CE-märkningen tillämpas på produkter avsedda för den europeiska inhemska marknaden. Tillverkarna intygar att den märkta elektriska utrustningen överensstämmer med de tillämpliga kraven i gemenskapens harmoniseringslagstiftning (EU-direktiv), som tillåter sådan utrustning att bära denna märkning. Det ursprungliga syftet med varumärket var att stödja myndigheterna i EU:s medlemsstater i deras marknadstillsyn, där varumärket fungerade som en symbol för den fria rörligheten för produkter inom EU. Enligt EG-direktiv 765/2008 kan en produkt endast tilldelas CE-märkning om produktkraven definieras i minst ett lämpligt EU-direktiv. Exempel på sådana direktiv är lågspänningsdirektivet, EMC-direktivet, ATEX-direktivet, byggproduktdirektivet och maskindirektivet. Om mer än ett direktiv gäller för en produkt måste produkten uppfylla alla tillämpliga direktiv. Endast de grundläggande kraven för att uppnå direktivets fastställda mål fastställs i respektive direktiv. De enskilda tekniska detaljerna specificeras enligt den nya metoden med hjälp av förteckningar med korshänvisningar till tillämpliga standarder (så kallade harmoniserade standarder).

1. Lågspänningsdirektivet
Säkerheten för elektrisk utrustning garanteras av lågspänningsdirektivet (LVD). LVD täcker all elektrisk utrustning som arbetar med en spänning mellan 50 VAC och 1000 VAC och mellan 75 VDC och 1500 VDC.
Produkter som omfattas av lågspänningsdirektivets tillämpningsområde och som är utformade på ett sådant sätt att de kan användas i andra elektriska anordningar, och vars säkerhet till största delen beror på hur dessa komponenter har byggts in i slutprodukten och vilka egenskaper slutprodukten har, definieras som grundläggande komponenter i enlighet med lågspänningsdirektivet.
LVD gäller inte för grundläggande komponenter.
RoHS-direktivet gäller även elektrisk utrustning som omfattas av lågspänningsdirektivet. Detta direktiv reglerar användningen av farliga ämnen i elektriska produkter och komponenter, i syfte att minska mängden problematiska komponenter i elektriska avfall. Detaljer om de material som XALXMAW använder finns i våra kataloger, på vår produktförpackning och på vår webbsida.

2. EMC-direktivet
EMC-direktivet föreskriver att en produkt måste uppfylla gränserna för utstrålad elektromagnetisk störning och kräver också att en produkt måste vara immun mot elektromagnetisk störning.
Elektromagnetiska passiva komponenter eller komponenter utan direkt funktion, såsom kopplingsplint, motstånd, dioder, kondensatorer, kopplingsreläer och kablar (i form av passiva kretskort) betraktas inte som apparater i den mening som avses i EMC-direktivet.

3. Direktivet om radiokommunikation
Direktivet om radiokommunikation är tillämpligt på alla anordningar som på ett korrekt sätt sänder eller tar emot radiovågor för trådlös kommunikation och/eller radioorientering. De grundläggande säkerhetskraven gäller skydd av människors och djurs hälsa och elsäkerhet i enlighet med lågspänningsdirektivet, men utan tillämpning av spänningsgränsen. Dessutom måste EMC-skyddsmålen i EMC-direktivet uppfyllas och en effektiv användning av radiofrekvenser säkerställas. XALXMAW-produkter som omfattas av radiokommunikationsdirektivet anger, i enlighet med tillämplig lagstiftning, endast radiokommunikationsdirektivet i deras EU-försäkran om överensstämmelse, eftersom uppfyllandet av lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet är underförstått i denna försäkran.

4. Förordning om byggprodukter
Byggvaruförordningen kräver att konstruktioner utformas och konstrueras så att säkerheten för människor, egendom och djur inte äventyras och att alla tillämpliga miljöskyddskrav beaktas. Här definieras byggprodukter som produkter eller byggsatser som tillverkas för att permanent byggas in i konstruktioner och som på ett betydande sätt bidrar till att uppfylla de grundläggande kraven för konstruktionen.
Enligt den enhälliga åsikt som uttryckts av den tyska elindustrin och även av XALXMAW produkter som används inom allmän installationsteknik ingår inte bland dessa typer av byggprodukter och omfattas därför inte av detta direktiv.

5. Maskindirektivet
Maskindirektivet gäller maskiner (kompletta eller ofullständiga) som utför sina funktioner på annat sätt än direkt arbete av människor eller djur, eller säkerhetskomponenter för dessa typer av maskiner.
Därför gäller detta direktiv vanligtvis inte XALXMAW-produkter.
CE-märkningens betydelse för XALXMAW-produkter
Ett, flera eller inget av EU-direktiven kan gälla för de olika XALXMAW-produkterna. Om inget av direktiven gäller kommer CE-märkningen inte att anbringas på produkten, i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom får en försäkran om överensstämmelse inte utfärdas. Alla andra produkter förses med CE-märkning – antingen direkt på produkten, förpackningen eller i de dokument som medföljer produkten – och en försäkran om överensstämmelse utfärdas eller görs tillgänglig för kunden.
Databladen för de tekniskt sunda produkter som enligt föreskrifterna inte är CE-märkta hänvisar till de standarder som används vid utveckling och typ- och tillverkningsprovning där så är möjligt.

CE-märkningens betydelse för XALXMAW-produkter

Ett, flera eller inget av EU-direktiven kan gälla för de olika XALXMAW-produkterna. Om inget av direktiven gäller kommer CE-märkningen inte att anbringas på produkten, i enlighet med gällande lagstiftning. Dessutom får en försäkran om överensstämmelse inte utfärdas. Alla andra produkter förses med CE-märkning – antingen direkt på produkten, förpackningen eller i de dokument som medföljer produkten – och en försäkran om överensstämmelse utfärdas eller görs tillgänglig för kunden.
Databladen för de tekniskt sunda produkter som enligt föreskrifterna inte är CE-märkta hänvisar till de standarder som används vid utveckling och typ- och tillverkningsprovning där så är möjligt.

Varukorg