XALXMAW Wire Connectors

Certyfikacja i regulacje

Produkty XALXMAW są opracowywane, testowane, produkowane i oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Ponadto poddawane są licznym kontrolom i testom w procesie rozwoju i bieżącej produkcji. Poniżej przedstawiamy kilka wytycznych i regulacji, dzięki którym Państwo, jako nasz klient, zgodzą się na to:

XALXMAW spełnia wszystkie standardy.

Oświadczenie w sprawie oznakowania CE

Produkty XALXMAW są opracowywane, testowane i oznakowane zgodnie z prawnie obowiązującymi międzynarodowymi normami i przepisami. Oznakowanie CE stosuje się do produktów przeznaczonych na europejski rynek krajowy; wraz z nim producenci oświadczają, że oznakowany sprzęt elektryczny jest zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym (dyrektywy UE), które umożliwiają takim urządzeniom posiadanie tego znaku. Pierwotnym zamiarem tego znaku było wspieranie władz państw członkowskich UE w ich nadzorze rynkowym, przy czym znak ten stanowi symbol swobodnego przepływu produktów w obrębie UE. Zgodnie z dyrektywą WE 765/2008 produkt może otrzymać oznakowanie CE tylko wtedy, gdy wymagania dotyczące produktu są określone w co najmniej jednej odpowiedniej dyrektywie UE. Przykładami takich dyrektyw są dyrektywa niskiego napięcia, dyrektywa EMC, dyrektywa ATEX, dyrektywa wyrobów budowlanych i dyrektywa maszynowa. Jeżeli do produktu ma zastosowanie więcej niż jedna dyrektywa, produkt musi spełniać wszystkie obowiązujące dyrektywy. W każdej dyrektywie określono jedynie podstawowe wymogi dotyczące osiągnięcia określonego celu dyrektywy. Poszczególne szczegóły techniczne są określane zgodnie z Nowym Podejściem za pomocą list zawierających odniesienia do obowiązujących norm (tzw. norm zharmonizowanych).

1. Dyrektywa niskiego napięcia
Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego gwarantuje dyrektywa niskiego napięcia (LVD). LVD obejmuje wszystkie urządzenia elektryczne pracujące z napięciem pomiędzy 50 VAC i 1000 VAC oraz między 75 VDC i 1500 VDC.
Produkty objęte zakresem dyrektywy niskiego napięcia, które są zaprojektowane w taki sposób, aby mogły być stosowane w innych urządzeniach elektrycznych, a których bezpieczeństwo w większości zależy od tego, jak elementy te zostały wbudowane w produkt końcowy i jakie cechy posiada produkt końcowy, są definiowane jako podstawowe komponenty zgodnie z dyrektywą niskiego napięcia.
LVD nie dotyczy podstawowych komponentów.
Dyrektywa RoHS ma również zastosowanie do urządzeń elektrycznych objętych dyrektywą niskiego napięcia. Niniejsza dyrektywa reguluje stosowanie substancji niebezpiecznych w urządzeniach i komponentach elektrycznych w celu zmniejszenia ilości problematycznych komponentów w odpadach elektrycznych. Szczegóły dotyczące materiałów używanych przez XALXMAW są dostępne w naszych katalogach, opakowaniach produktów oraz na naszej stronie internetowej.

2. Dyrektywa EMC
Dyrektywa EMC przewiduje, że produkt musi spełniać granice emitowanych zakłóceń elektromagnetycznych, a także wymaga, aby produkt był odporny na zakłócenia elektromagnetyczne.
Elektromagnetyczne elementy pasywne lub elementy nieposiadające bezpośredniej funkcji, takie jak bloki zaciskowe, rezystory, diody, kondensatory, przekaźniki przełączne i kable (w postaci pasywnych płytek drukowanych) nie są uważane za urządzenia w rozumieniu dyrektywy EMC.

3. Dyrektywa w sprawie łączności radiowej
Dyrektywa w sprawie łączności radiowej ma zastosowanie do wszystkich urządzeń, które prawidłowo nadają lub odbierają fale radiowe w celu łączności bezprzewodowej i/lub orientacji radiowej. Podstawowe wymagania bezpieczeństwa mają zastosowanie do ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz do bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z dyrektywą niskiego napięcia, ale bez stosowania limitu napięcia. Ponadto należy spełnić cele dotyczące ochrony EMC określone w dyrektywie EMC oraz zapewnić efektywne wykorzystanie częstotliwości radiowych. Produkty XALXMAW objęte dyrektywą w sprawie łączności radiowej wskazują, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jedynie dyrektywę w sprawie łączności radiowej w deklaracji zgodności UE, ponieważ spełnienie dyrektywy niskiego napięcia i dyrektywy EMC jest domyślne w niniejszej deklaracji.

4. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych
Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych wymaga, aby konstrukcje były projektowane i konstruowane w taki sposób, aby bezpieczeństwo ludzi, mienia i zwierząt nie było zagrożone oraz aby uwzględnić wszystkie obowiązujące wymogi w zakresie ochrony środowiska. Wyroby budowlane definiują się tutaj jako produkty lub zestawy konstrukcyjne, które są produkowane do stałego wbudowania w konstrukcje i które w istotny sposób przyczyniają się do spełnienia podstawowych wymagań dotyczących konstrukcji.
W jednomyślnej opinii wyrażonej przez niemiecki przemysł elektryczny, a także przez XALXMAW produkty stosowane w ogólnej technologii instalacji nie są wśród tego typu wyrobów budowlanych i dlatego nie są objęte niniejszą dyrektywą.

5. Dyrektywa maszynowa
Dyrektywa maszynowa ma zastosowanie do maszyn (kompletnych lub niekompletnych), które wykonują swoje funkcje za pomocą środków innych niż bezpośrednia praca ludzka lub zwierzęta lub elementy bezpieczeństwa dla tego typu maszyn.
Dlatego tej dyrektywy zwykle nie stosuje się do produktów XALXMAW.
Znaczenie oznakowania CE dla produktów XALXMAW
Jedna, kilka lub żadna z dyrektyw UE może mieć zastosowanie do różnych produktów XALXMAW. Jeśli żadna z dyrektyw nie ma zastosowania, oznakowanie CE nie zostanie umieszczone na produkcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto nie wolno wydawać deklaracji zgodności. Wszystkie pozostałe produkty posiadają oznakowanie CE – bezpośrednio na produkcie, na jego opakowaniu lub w dokumentach dołączonych do produktu – a deklaracja zgodności jest wydawana lub udostępniana klientowi.
Karty charakterystyki technicznie uzasadnionych produktów, które zgodnie z przepisami nie posiadają oznakowania CE, będą odnosić się do norm stosowanych w badaniach rozwojowych, typowych i produkcyjnych, w miarę możliwości.

Znaczenie oznakowania CE dla produktów XALXMAW

Jedna, kilka lub żadna z dyrektyw UE może mieć zastosowanie do różnych produktów XALXMAW. Jeśli żadna z dyrektyw nie ma zastosowania, oznakowanie CE nie zostanie umieszczone na produkcie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto nie wolno wydawać deklaracji zgodności. Wszystkie pozostałe produkty posiadają oznakowanie CE – bezpośrednio na produkcie, na jego opakowaniu lub w dokumentach dołączonych do produktu – a deklaracja zgodności jest wydawana lub udostępniana klientowi.
Karty charakterystyki technicznie uzasadnionych produktów, które zgodnie z przepisami nie posiadają oznakowania CE, będą odnosić się do norm stosowanych w badaniach rozwojowych, typowych i produkcyjnych, w miarę możliwości.

Koszyk na zakupy