XALXMAW Wire Connectors

Warunki użytkowania

Witamy na stronie XALXAMW.com. Świadczymy usługi na rzecz użytkownika z zastrzeżeniem powiadomień, warunków i warunków określonych w niniejszej umowie ("Umowa"). Ponadto, gdy użytkownik korzysta z jakiejkolwiek usługi XALXMAW.com (np. składając zamówienie lub pisząc recenzję klienta), będzie podlegał zasadom, wytycznym, polityce, warunkom i warunkom mającym zastosowanie do takich usług i są one włączone do niniejszej Umowy za pomocą tego odniesienia. XALXMAW.com zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej witryny oraz niniejszych warunków w dowolnym momencie.

Dostęp do witryny, przeglądanie lub korzystanie z niej w inny sposób oznacza zgodę na wszystkie warunki niniejszej Umowy. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Umową przed przejściem.

Oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 18-letnie lub odwiedzasz Stronę pod nadzorem rodzica lub opiekuna. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy XALXMAW.com niniejszym udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niezbywalnej i niewyłącznej licencji na dostęp do Strony i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu zakupu przedmiotów osobistych sprzedawanych na Stronie, a nie do jakiegokolwiek komercyjnego użytku lub wykorzystania w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez XALXMAW.com z wyprzedzeniem. Każde naruszenie niniejszej Umowy skutkuje natychmiastowym cofnięciem licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w powyższym punkcie, Użytkownik nie może reprodukować, dystrybuować, wyświetlać, sprzedawać, dzierżawić, transmitować, tworzyć z niej dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, inżynierii wstecznej, demontować, dekompilować lub w inny sposób wykorzystywać niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek jej części, chyba że XALXMAW.com wyraźnie zezwoli na piśmie. Użytkownik nie może komercyjnie wykorzystywać żadnych informacji zawartych w Witrynie ani korzystać z Witryny na rzecz innej działalności gospodarczej, chyba że XALXMAW.com wyraźnie zezwoliła na to wcześniej. XALXMAW.com zastrzega sobie prawo do odmowy usługi, rozwiązania kont i/lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli XALXMAW.com uważa, że zachowanie klienta narusza obowiązujące prawo lub jest szkodliwe dla interesów XALXMAW.com.

Użytkownik nie może przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem niniejszej Witryny żadnych Treści, informacji lub innych materiałów, które (a) naruszają lub naruszają prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby; (b) jest zniesławiające, groźne, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite, pornograficzne lub może prowadzić do jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem USA lub międzynarodowym; lub (c) obejmuje wszelkie błędy, wirusy, robaki, drzwi pułapkowe, konie trojańskie lub inne szkodliwe kody lub właściwości. ZAFUL.com może przypisać użytkownikowi hasło i identyfikację konta, aby umożliwić dostęp i korzystanie z niektórych części niniejszej Witryny. Za każdym razem, gdy użytkownik używa hasła lub identyfikacji, uznaje się, że jest upoważniony do dostępu i korzystania z Witryny w sposób zgodny z warunkami niniejszej Umowy, a XALXMAW.com nie ma obowiązku zbadania autoryzacji lub źródła takiego dostępu lub korzystania z Witryny.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej strony i korzystanie z niej przez każdą osobę używającą hasła i identyfikacji pierwotnie przypisanej użytkownikowi, niezależnie od tego, czy dostęp do tej strony i korzystanie z niej jest rzeczywiście autoryzowane przez Użytkownika, w tym bez ograniczeń, wszelkie komunikacje i transmisje oraz wszelkie zobowiązania (w tym między innymi zobowiązania finansowe) poniesione w związku z takim dostępem lub wykorzystaniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności przypisanych mu hasła i identyfikacji. Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić XALXMAW.com o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikacji użytkownika lub innym naruszeniu lub groźnym naruszeniu bezpieczeństwa niniejszej Witryny. Po rejestracji otrzymasz nasze biuletyny z informacjami o sprzedaży, kuponach i promocjach specjalnych. Możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku z dowolnego newslettera e-mail lub swojego osobistego ustawienia subskrypcji po zalogowaniu.Domyślna subskrypcja newslettera dla zarejestrowanych użytkowników.

Konto użytkownika XALXMAW

Użytkownik gwarantuje, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od naruszenia praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. XALXMAW.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zabezpieczenia Sponsora od wszelkich strat spowodowanych wykorzystaniem zgłoszeń do jakichkolwiek celów.

Recenzje i komentarze

Z wyjątkiem przypadków, w których w niniejszej Umowie lub na stronie internetowej postanowiono inaczej, wszystko, co użytkownik przesyła lub zamieszcza na stronie internetowej i/lub dostarcza XALXMAW.com, w tym między innymi pomysły, know-how, techniki, pytania, recenzje, komentarze i sugestie (łącznie "Zgłoszenia") jest i będzie traktowane jako niepoufne i niewłasnościowe oraz poprzez przesyłanie lub publikowanie, Użytkownik wyraża zgodę na nieodwołalną licencję na wpis i wszystkie z nim związane prawa własności intelektualnej (z wyłączeniem praw moralnych, takich jak prawo autorskie) do XALXMAW.com bezpłatnie, wieczyste, nieodwołalne i zbywalne prawo do używania, kopiowania, dystrybucji, wyświetlania, publikowania, wykonywania, sprzedaży, dzierżawy, transmisji, adaptacji, tworzenie dzieł pochodnych z takich Zgłoszeń za pomocą dowolnych środków i w dowolnej formie oraz tłumaczenie, modyfikacja, inżynieria wsteczna, demontaż lub dekompilacja takich Zgłoszeń. Wszystkie Zgłoszenia staną się automatycznie wyłączną i wyłączną własnością XALXMAW.com i nie będą zwracane użytkownikowi, a Użytkownik zgadza się nie podnosić żadnych sporów w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem wpisu przez XALXMAW.com w przyszłości.

Użytkownik gwarantuje, że Twoje Zgłoszenia, w całości lub w części, są jasne i wolne od naruszenia praw własności intelektualnej, sporów lub roszczeń osób trzecich. XALXMAW.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie praw autorskich lub innych praw osób trzecich przez użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do obrony i zabezpieczenia Sponsora od wszelkich strat spowodowanych wykorzystaniem zgłoszeń do jakichkolwiek celów.

Oprócz praw mających zastosowanie do jakichkolwiek Zgłoszeń, podczas publikowania komentarzy lub recenzji na stronie, użytkownik przyznaje XALXMAW.com również prawo do używania nazwy, którą przesłasz wraz z dowolną recenzją, komentarzem lub inną Treścią, jeśli istnieje, w związku z taką recenzją, komentarzem lub inną treścią. Oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś właścicielem lub w inny sposób kontrolujesz wszystkie prawa do recenzji, komentarzy i innych Treści publikowanych na tej stronie oraz że korzystanie z recenzji, komentarzy lub innych Treści przez XALXMAW.com nie narusza ani nie narusza praw osób trzecich. Nie wolno używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty, ani w inny sposób wprowadzać XALXMAW.com lub stron trzecich w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek Materiałów lub Treści. XALXMAW.com może, ale nie jest zobowiązany do usuwania lub edytowania jakichkolwiek Zgłoszeń (w tym komentarzy lub recenzje) z dowolnego powodu

Anulowanie zamówienia

Prosimy pamiętać, że tylko zamówienia, które mają status płatności, przetwarzania lub częściowo wysyłki, mogą zostać zmodyfikowane lub anulowane.

Wszystkie inne zamówienia nie mogą zostać zmienione. Przepraszamy za te niedogodności. Jeśli chcesz anulować wysłane lub zapakowane zamówienie, skontaktuj się z naszym dedykowanym centrum wsparcia, aby uzyskać pomoc jak najszybciej.

Jeśli Twoje zamówienie niestety nie może zostać anulowane, uprzejmie sugerujemy zaakceptowanie pakietu i zapoznanie się z naszą polityką gwarancji, aby uzyskać więcej informacji.

Przesyłki

W XALXMAW wszystkie przesyłki są wysyłane z różnych magazynów i są dostarczane przed opłaceniem cła. W związku z tym wszelkie należności celne lub należności przywozowe są naliczane, gdy paczka dotrze do kraju docelowego. Jeśli istnieją, opłaty te muszą zostać uiszczone przez klientów. Jeśli klienci odmówią przesyłki z powodu należności importowych lub podatków, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z procesem. Ze względu na przepisy celne, prosimy pamiętać, że XALXMAW nie może deklarować zakupionych przedmiotów jako prezent lub wymienić kwoty niższej niż rzeczywista cena produktu.

Polityka kodeksu postępowania klienta

W XALXMAW satysfakcja klienta jest naszym najwyższym priorytetem. Staramy się rozwiązywać wszystkie problemy klientów w profesjonalny i polubowny sposób. Nie będziemy jednak tolerować żadnych niedopuszczalnych lub nieuzasadnionych zachowań wobec członków naszego zespołu obsługi klienta.

Niedopuszczalne zachowanie skierowane do personelu Obsługi Klienta lub XALXMAW może na przykład obejmować dowolne z następujących elementów:

Agresywne, obraźliwe i groźne zachowanie. Przykłady obejmują: wszelkie bezpośrednie lub dorozumiane zagrożenia na dowolnym kanałie komunikacji; język zastraszający; nadużycia osobiste i werbalne; uwagi seksistowskie, rasistowskie, homofobiczne lub obrażające; niegrzeczność; stwierdzenia zapalne; przeklinanie; i nieuzasadnione zarzuty.

– trwałe składanie zwykle żądających lub irytujących skarg, mimo że sprawa została w pełni rozwiązana; Podobnie, powtarzające się skargi utrzymują się pomimo rozsądnych i sprawiedliwych rozwiązań oferowanych zgodnie z naszą polityką.

– żądanie, oczekiwanie lub żądanie od personelu naruszenia ustalonych wytycznych polityki firmy, np. kwoty zwrotu, terminu, specjalnego odszkodowania itp.; podobnie, dążąc do nierealistycznego rezultatu poza zakresem naszych własnych polityk i procedur. Domyślnie kwota zwrotu nie może przekraczać pierwotnej kwoty zamówienia zapłaconej XALXMAW.

– Wielokrotna zmiana charakteru (lub skupienia) skargi lub pożądanego rezultatu, w części drogi, po udzieleniu formalnej odpowiedzi.

-Nadmierna liczba reklamacji w porównaniu z całkowitą historią wartości zakupu.

W przypadku takiego zachowania skarżący mogą zostać poinformowani i formalnie powiadomieni o następujących kwestiach:

Ich język jest uważany za obraźliwy, obraźliwy, groźny i całkowicie niedopuszczalny.

Muszą powstrzymać się od używania takiego języka, zastraszania i groźb.

Nie będzie dalszej wymiany korespondencji w tej sprawie, jeśli utrzymują się na tym zachowaniu.

XALXMAW zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania zamówień od klienta w przyszłości bez dalszego powiadomienia.

Proces eskalacji skargi

Proces ten dotyczy ściśle kwestii obsługi klienta. Aby uzyskać odrębne kwestie prawne, takie jak prawa autorskie, zapoznaj się z naszą stroną prawną tutaj.

Jeśli klient jest niezadowolony z rozwiązania oferowanego przez naszą obsługę klienta, klient może skontaktować się z naszym Inspektorem Biletów, składając nowy bilet w sekcji "złożyć formalną reklamację" w następujący sposób:

Skontaktuj się z nami. Złoż bilet. Wybierz gwarancję i powrót. Złoż formalną reklamację.

Na wszystkie skargi odpowiemy w ciągu 24-godzin z wyjątkiem weekendów i świąt.

Prawa autorskie

Wszystkie teksty, grafiki, zdjęcia lub inne obrazy, ikony przycisków, klipy audio, logo, slogany, nazwy handlowe lub oprogramowanie słowne oraz inne treści na stronie internetowej XALXMAW.com (łącznie zwane "Treścią") należą wyłącznie do XALXMAW.com lub jej odpowiednich dostawców treści. Użytkownik nie może używać, powielać, kopiować, modyfikować, przesyłać, wyświetlać, publikować, sprzedawać, licencjonować, publicznie wykonywać, dystrybuować lub komercyjnie wykorzystywać jakiejkolwiek Treści lub w inny sposób dysponować jakąkolwiek Treścią w sposób niedozwolony przez XALXMAW.com, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody XALXMAW.com. Korzystanie z wydobywania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych na XALXMAW.com, jak również używanie znaków towarowych lub znaków usługowych XALXMAW.com w metatagach jest surowo zabronione. Użytkownik może przeglądać i wykorzystywać Treść wyłącznie do swoich danych osobowych oraz do zakupów i zamawiania na stronie internetowej i w żadnym innym celu. Gromadzenie, aranżacja i montaż wszystkich treści na tej stronie ("Kompilacja") należą wyłącznie do XALXAMW.com. Użytkownik nie może korzystać z Treści lub Kompilacji XALXMAW.com w jakikolwiek sposób zniesławiający lub dyskredytujący XALXAMW.com lub w jakikolwiek sposób, który może spowodować zamieszanie lub naruszenie obowiązujących przepisów lub regulacji. Wszystkie oprogramowanie używane na tej Stronie ("Oprogramowanie") jest własnością XALXMAW.com i/lub jej dostawców Oprogramowania. Treść, Kompilacja i Oprogramowanie są chronione na mocy państwowego, krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone, są zastrzeżone przez XALXMAW.com. Naruszenia będą ścigane w pełnym zakresie przepisów prawa.

XALXMAW.com uznaje i szanuje wszystkie prawa autorskie i znaki towarowe. Jakiekolwiek użycie telewizji, filmów, muzyki, festiwalu filmowego lub innych nazw lub tytułów nie ma związku z XALXMAW.com i jest wyłączną własnością właścicieli praw autorskich lub znaków towarowych. Nasze sukienki są inspirowane stylem celebrytów i są naszymi odtworami przedmiotów noszonych przez celebrytów w ulubionych programach telewizyjnych i na czerwonym dywanie, jednak nie są one autoryzowane, popierane ani połączone z tymi programami w jakikolwiek sposób i nie są przeznaczone jako naruszenie jakichkolwiek zarejestrowanych znaków towarowych lub praw autorskich.

Polityka dotycząca naruszeń własności intelektualnej

Polityką XALXMAW.com jest podejmowanie odpowiednich działań w razie konieczności w celu przestrzegania i uznania wszystkich odpowiednich praw państwowych, federalnych i międzynarodowych w związku z materiałami, które twierdzi się, że naruszają jakikolwiek znak towarowy, prawa autorskie, patent oraz wszystkie lub inne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Jeśli jesteś właścicielem praw własności intelektualnej i uważasz, że XALXMAW.com sprzedaje, oferuje do sprzedaży lub udostępnia towary i/lub usługi, które naruszają Twoje prawa własności intelektualnej, wyślij następujące informacje w całości na adres tony@xalxmaw.com

Wymagane informacje

1. elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłączności, która została rzekomo naruszona;
2. opis rzekomo naruszającego prace lub materiału;
3. opis miejsca, w którym materiały rzekomo naruszające prawo znajdują się na stronie (adres URL produktu(-ów);
4. Informacje wystarczające, aby umożliwić nam kontakt z Tobą, takie jak adres, numer telefonu i adres e-mail;
5. oświadczenie użytkownika, że w dobrej wierze uważasz, że sporne wykorzystanie materiału nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich lub innych praw własności, jego przedstawiciela lub prawo;
6. Identyfikacja praw własności intelektualnej, które według użytkownika zostały naruszone przez Witrynę (np. "prawa autorskie XYZ", "znak towarowy ABC, reg. nr 123456, zarejestrowany 1/1/04"itp.);
7. Oświadczenie użytkownika, że powyższe informacje i powiadomienie są dokładne i pod karą krzywoprzysięstwa, że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważniony do działania w imieniu właściciela, którego wyłączne prawo zostało rzekomo naruszone.

Rozwiązanie i skutki rozwiązania

Oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków prawnych, XALXMAW.com może, bez uprzedniego powiadomienia użytkownika, natychmiast rozwiązać Umowę lub cofnąć jakiekolwiek lub wszystkie prawa przyznane na mocy niniejszej Umowy. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy użytkownik zobowiązuje się natychmiast zaprzestać wszelkiego dostępu do witryny i korzystania z niej, a XALXMAW.com, oprócz wszelkich innych prawnych lub sprawiedliwych środków prawnych, natychmiast cofnie wszystkie hasła i identyfikację konta wydane użytkownikowi oraz odmówi dostępu do niniejszej Witryny i korzystania z niej w całości lub części. Jakiekolwiek rozwiązanie niniejszej Umowy nie wpływa na odpowiednie prawa i obowiązki (w tym między innymi obowiązki płatnicze) stron powstałe przed datą rozwiązania umowy.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Z wyjątkiem przypadków, w których standardowe warunki sprzedaży regulują te same produkty na tej stronie, niniejsza strona internetowa, produkty oferowane na niej do sprzedaży oraz transakcje przeprowadzane za pośrednictwem niej są dostarczane przez XALXAMW.com na zasadzie "tak jak jest". XALXMAW.com nie udziela żadnych prezentacji ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, co do działania strony lub informacji, treści, materiałów lub produktów zawartych na tej stronie, z wyjątkiem przypadków podanych tutaj w pełnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, XALXMAW.com zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, lecz nie ograniczających się do, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, nienaruszenia praw, tytułu tytułu, cichej przyjemności, dokładności danych i integracji systemu. Ta strona może zawierać nieścisłości, błędy lub błędy typograficzne. XALXMAW.com nie gwarantuje, że treść będzie jednostkowa lub wolna od błędów. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo XALXMAW.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej witryny, w tym między innymi za pośrednie szkody przypadkowe, karne, przykładowe, specjalne lub wtórne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo całkowita odpowiedzialność XALXMAW.com wobec użytkownika za wszelkie szkody (niezależnie od podstawy działania) nie przekracza łącznie kwoty opłat faktycznie uiszczonych XALXMAW.com w miesiącu bezpośrednio poprzedzającym czynność rzekomo powodującą powstanie odpowiedzialności XALXMAW.com.

XALXMAW i/lub sprzedawca będą działać zgodnie z gwarancją pokazaną na platformie tylko wtedy, gdy uszkodzenie jest związane z produktem i ma ważne i potwierdzone wady produkcyjne. XALXMAW i/lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania klienta, zaniedbania osobistego i/lub innych powodów, które nie są związane z wadami produktu.

Akceptacja zamówienia

Należy pamiętać, że mogą istnieć pewne zamówienia, których nie jesteśmy w stanie zaakceptować i których musimy anulować. XALXMAW.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do odmowy lub anulowania zamówienia z dowolnego powodu. Niektóre sytuacje, które mogą skutkować anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia ilości dostępnych do zakupu, niedokładności lub błędy w informacjach o produktach lub cenach lub problemy zidentyfikowane przez nasz dział ds. unikania oszustw i kredytów. Możemy również wymagać dodatkowych weryfikacji lub informacji przed przyjęciem jakiegokolwiek zamówienia. Skontaktujemy się z Tobą, jeśli całość lub część zamówienia zostanie anulowana lub jeśli dodatkowe informacje są wymagane do przyjęcia zamówienia.

XALXMAW nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione dostawy na specjalne okazje, takie jak urodziny lub inne wydarzenia. Zachęcamy klientów do składania zamówienia z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że jest wystarczająco dużo czasu na otrzymanie przedmiotu.

Z wyprzedzeniem informowaliśmy naszych klientów o szczycie sezonu świątecznego za pośrednictwem banerów i biuletynów oraz proponowaliśmy sugestie dotyczące ostatecznej daty zamówienia i metod wysyłki w tym okresie. W związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności, jeśli produkt nie dotrze na czas Bożego Narodzenia.

Wszystkie zamówienia zgłoszone jako "dostarczone" przez firmy spedycyjne są uważane za dostarczone. XALXMAW nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności za brak dostawy.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki są regulowane i interpretowane wyłącznie na mocy prawa Luksemburga bez uwzględnienia kolizji zasad prawa.

Robaki

Chociaż XALXMAW ciężko pracuje, aby zapewnić prawidłowe działanie strony internetowej, aby zapewnić klientom najlepsze wrażenia z zakupami, mogą być okazje, w których błędy mogą wpływać na system. Klienci nie mogą uzyskać żadnych korzyści z takich błędów, które są uważane za nieuczciwe wobec wszelkich skutków, a klienci będą musieli natychmiast je zrezygnować.

Konto użytkownika

Dla bezpieczeństwa każdy klient może domyślnie utworzyć tylko jedno zarejestrowane konto. W przypadku klientów, którzy próbują utworzyć kilka kont, XALXMAW zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont bez dodatkowego powiadomienia.

Obie strony zgadzają się, że po wysłaniu zamówienia transport ponosi wyłączną odpowiedzialność zewnętrznej firmy logistycznej. Na tym etapie pełna własność produktu (produktów) należy do nabywcy; wszelkie związane z tym odpowiedzialności i ryzyko podczas transportu ponosi kupujący.

Zgodnie z przepisami celnymi klienci muszą podać ważne i dokładne dane . Wszystkie nazwiska odbiorców, adres i nazwisko płatników powinny być ważne. Niektóre kraje zwracają się do odbiorcy o przedstawienie dowodu tożsamości lub paszportu w celu odprawy paczki lub weryfikacji płatności. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność danych, które nam przekazuje. Jeżeli jakiekolwiek informacje są nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę lub dostawę lub odprawę celną, nie będziemy pociągani do odpowiedzialności i nie będziemy oferować żadnych odszkodowań w takich przypadkach.

XALXMAW będzie zawsze przestrzegać prawa i uprzejmie przypominamy użytkownikom, aby robili to samo. Jako importer klienci są odpowiedzialni za przestrzeganie wszystkich przepisów i przepisów w swoich krajach. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Błędy typograficzne

Chociaż XALXMAW.com dąży do dostarczania dokładnych informacji o produktach i cenach, może wystąpić błędy cenowe lub typograficzne. XALXMAW.com nie może potwierdzić ceny produktu dopiero po dokonaniu zamówienia. W przypadku, gdy produkt jest wymieniony po nieprawidłowej cenie lub z nieprawidłowymi informacjami z powodu błędu w cenach lub informacjach o produkcie, XALXMAW.com ma prawo, według własnego uznania, odmówić lub anulować wszelkie zamówienia złożone na ten produkt. W przypadku niewłaściwej ceny produktu XALXMAW.com może według naszego uznania skontaktować się z Tobą w celu uzyskania instrukcji lub anulować zamówienie i powiadomić Cię o takiej anulowaniu.

Ceny w różnych walutach

Ceny produktów sprzedawanych przez XALXMAW.com opierają się na liczbach obliczonych w dolarach amerykańskich (US$). Ceny wyświetlane w innych walutach są przeliczane z dolarów amerykańskich według najbardziej aktualnych kursów wymiany. Ze względu na wahające się wartości waluty ceny wyświetlane w nominałach waluty spoza Stanów Zjednoczonych na Stronie, inne niż na poszczególnych stronach produktów, mogą nie być najbardziej aktualne. Obszary Witryny, w których nominały waluty spoza Stanów Zjednoczonych mogą być niedokładne, obejmują między innymi banery promocyjne, strony promocyjne oraz informacje na stronach kategorii produktów. Cena wyświetlana na poszczególnej stronie produktu, niezależnie od nominału waluty, jest aktualną ceną, którą zobowiązany jest zapłacić XALXMAW.com, z wyłączeniem wysyłki.

XALXMAW nie posiada wiedzy i nie ponosi odpowiedzialności za żadne dodatkowe opłaty bankowe lub opłaty za kurs walut, które pobierane są przez bank emitujący lub zewnętrzny dostawca płatności. Opłaty te ponoszą wyłączną odpowiedzialność klienta i nie zostaną zwrócone przez XALXMAW.

Linki

Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych, które są własnością osób trzecich i są obsługiwane przez nie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że XALXMAW.com nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub treści znajdujących się na lub za pośrednictwem takiej witryny.

Wysyłka

XALXMAW wysyła z różnych magazynów. W przypadku zamówień z więcej niż towar, możemy podzielić zamówienie na kilka paczek według poziomu zapasów według naszego własnego uznania, aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi warunkami i warunkami.Dziękujemy za zrozumienie.

XALXMAW zdecydowanie zaleca wszystkim klientom zakup ubezpieczenia wysyłki podczas zamówienia. Gwarantuje to, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas procesu dostawy XLAXMAW wyśle Ci ten sam produkt bezpłatnie. Jeśli produkt stanie się niedostępny, zaoferujemy Ci alternatywne opcje zwrotu pieniędzy.

Zamówienia, które nie posiadają ubezpieczenia wysyłki, nie ponoszą odpowiedzialności XALXMAW w przypadku wystąpienia problemu podczas procesu wysyłki.

Wysyłamy cokolwiek zamówi klient. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za otrzymanie przez klienta niewłaściwego przedmiotu, jeśli złożył niewłaściwe zamówienie.

Jeśli dostawa nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, a adres wysłany był prawidłowym adresem podanym przez klienta, XALXMAW nie ponosi odpowiedzialności za zwrot paczki do nas.

Prosimy o informację jak najszybciej, jeśli nie otrzymałeś swojej paczki. W przypadku standardowej wysyłki, po trzech miesiącach od daty wysyłki Twojej paczki (w przypadku Ameryki Łacińskiej przedłużymy ją do czterech miesięcy w przypadku dostaw pocztowych), nie będziemy już w stanie zaoferować żadnej rekompensaty. Wszystkie problemy z przyspieszoną dostawą muszą być również zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od daty wysyłki. Należy również pamiętać, że nie dotyczy to żadnych paczek wysyłanych metodami przyspieszonej wysyłki i pokazanych jako dostarczonych na stronie śledzenia firmy spedycyjnej.

Środki naprawcze

Użytkownik zgadza się, że prawne środki zaradcze XALXMAW.com w przypadku jakiegokolwiek faktycznego lub groźnego naruszenia niniejszej Umowy byłyby niewystarczające i że XALXMAW.com będzie uprawniony do określonego wykonania lub środków nakazowych lub obu, oprócz wszelkich szkód, do których XALXMAW.com może być prawnie uprawniony do odzyskania, wraz z rozsądnymi kosztami wszelkiej formy rozwiązywania sporów, w tym, bez ograniczeń, Opłaty prawnicze.

Żadne prawo lub środki odwoławcze XALXMAW.com nie będą wyłączone z żadnych innych, prawnych lub prawnych środków prawnych, w tym, między innymi, nakazów sądowych, opłat adwokackich i wydatków.

Żaden przypadek zrzeczenia się przez XALXMAW.com swoich praw lub środków prawnych wynikających z niniejszych warunków nie oznacza obowiązku udzielenia jakiegokolwiek podobnego, przyszłego lub innego zrzeczenia się.

Polityka prywatności

XALXMAW szanuje prywatność klientów. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności tutaj: Polityka prywatności.

Koszyk na zakupy